รหัสในการ reset password  ใหม่ คือ Stu-เลขประจำตัว


**รหัสผ่านต้องมีอักษร Capital letter    Small letter  ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษ เช่น =  -  อย่างน้อย 1 ตัว **