Skip available courses

Available courses


Weekly outline


 • General

  reset password

  เป็นดังนี้ user : เลขประจำตัว

      password : Stu-เลขประจำตัว

  เมื่อนักเรียนเข้ามาแล้ว ระบบจะให้นักเรียนเปลี่ยนรหัสใหม่ครับ


  o นักเรียนที่ใช้ในโทรศัพท์ได้แต่ใช้ในคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นเพราะ รหัสไม่ตรงกัน  o